Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyneiden, eli gerontologisen kuntoutuksen peruslähtökohta on vanhenemisen laaja-alainen ymmärtäminen. Ikääntyneen ihmisen kuntoutukseen liittyy aina yksilöllinen ja arvokas vanhuuden elämänvaihe erityispiireineen ja yksilöllisine kuntoutustarpeineen.

Ikääntyneiden fysioterapian päätavoitteena on ylläpitää vanhuksen fyysistä toimintakykyä ja hidastaa ikääntymisen aiheuttamien toimintakyvyn ongelmien syntymistä. Fysioterapian keinoin voidaan mm. kohottaa kuntoa, kehittää lihasvoimaa ja tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja sekä hoitaa kipua. Fysioterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä kaatumisia, parantaa vanhuksen itsenäistä kotona selviytymistä ja omatoimisuutta, lisätä aktiivisuutta ja parantaa elämänlaatua. Fysioterapiassa ikääntyneen asiakkaan terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. 

Ikääntyneiden kuntoutukseen kuuluu oleellisena osana mm. toimintakyvyn ja kotona selviytymisen arviot sekä kodin muutostöiden arviot. Kotona selviytymisen arviossa tarkastellaan vanhuksen liikunta- ja toimintakykyä hänen omassa kotiympäristössään ja arvioidaan niiden riittävyyttä turvalliseen kotona selviytymiseen. Kodin muutostöiden arviossa taas mietitään, miten kotia voisi muokata ikääntymisen mukanaan tuomiin ongelmiin sopivaksi esimerkiksi erilaisten apuvälineiden ja muutostöiden avulla. Terapeuttimme tekevät yhteistyötä myös omaisten ja muiden hoitotahojen kanssa, jotta vanhus pärjäisi mahdollisimman pitkään ja turvallisesti omassa kodissaan. Tarjoamme fysioterapiaa myös hoiva- ja palvelukodissa asuville ikääntyneille asiakkaille, jolloin tavoitteena on mm. edistää aktiivista ja toiminnallista arkea asiakkaan asuinympäristössä.